Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Het is een welbekend feit dat ...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Een vast onderwerp in ... is ...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Ons doel is, ...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Volgens de definitie betekent ... ...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... wordt in het algemeen opgevat als ...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Onze aandacht is gevestigd op ...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Daarmee bedoelen we ...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude