Anglais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
In this essay/paper/thesis I shall examine/investigate/evaluate/analyze…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
To answer this question, we begin by taking a closer look at…
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
The question, whether…has been preoccupying the experts for some time.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
It is a well-known fact that…
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
A great deal is being written and said about…
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
It is generally agreed today that…
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
We then review the factors…
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
We build on this analysis to identify…
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
A persistent theme in...is…
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
As an empirical phenomenon, ... has been observed repeatedly.
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Against this background, the central question that motivates this paper is: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
This research explores the causes of…
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
The authors of more recent studies have proposed that…
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Our purpose is to…
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
By empirically examining..., we hope to produce a more complete understanding of…
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
By definition… means…
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
For the purposes of this essay, the term… will be taken to mean…
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
It is important to be clear about the definition of…
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
The term… refers to…
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
The standard model suggests that… can be defined as…
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
According to..., …is defined as…
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
…may be defined in many ways. Some people argue that the term denotes…
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
…is commonly understood to mean…
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
What we usually have in mind when we talk about… is…
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Two brief examples might clarify this concept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
It is important to emphasize…
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Our focus is on…
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Finally, we should clarify our definition of…
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
What we mean is that…
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Several explanations have been offered.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
We can characterize these explanations as being rooted in…
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
These explanations complement each other and help to illuminate the phenomenon of…
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Following..., scholars have argued that …
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
The central question then becomes: how might… affect…?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Given this evidence for..., an examination of the factors that impact upon… seems warranted.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Over a decade ago, … and… started a debate centering on this question: whether…
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
This research addresses… by developing and testing a series of hypotheses indicating how… affects...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Thus, following the reasoning set forth by..., we hypothesize that…
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Some of these arguments have been formalized by..., but none have been tested.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
The evidence from these studies suggests a variety of factors related to…
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...found a significant correlation between… and…
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude