Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude