Grec | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Σε αυτήν την εργασία/διατριβή θα αναλύσω/εξετάσω/διερευνήσω/αξιολογήσω...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Για να απαντήσουμε αυτή την ερώτηση, θα επικεντρωθούμε πρώτα...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Η ιδέα ότι... έχει απασχολήσει τους ειδικούς για αρκετό καιρό.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Είναι πλέον γνωστό ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
Πολλά έχουν γραφτεί και ειπωθεί σχετικά με
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
Είναι γενικά αποδεκτό σήμερα ότι...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Ακολούθως, θα εξετάσουμε τους παράγοντες...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Στηριζόμαστε σε αυτήν την ανάλυση, για να καθορίσουμε...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
Ένα σταθερό θέμα στην... είναι...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Ως εμπειρικό φαινόμενο,.... έχει παρατηρηθεί επανειλημμένα.
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Σε αυτό το πλαίσιο, η κεντρική ερώτηση που δίνει κίνητρο σε αυτήν την εργασία είναι...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
Αυτή η μελέτη ερευνά τα αίτια της...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Οι συγγραφείς πιο πρόσφατων μελετών έχουν προτείνει ότι...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Ο σκοπός μας είναι...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Με τη βοήθεια της εμπειρικής μελέτης των... θέλουμε να συμβάλλουμε στην πιο ολοκληρωμένη κατανόηση της...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
Εξ ορισμού... σημαίνει...
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Για τους σκοπούς αυτής της εργασίας, ο όρος... θα χρησιμοποιείται με την έννοια...
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Είναι σημαντικό να καταστεί σαφές ο ορισμός του...
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
Ο ορισμός... αναφέρεται στην...
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Το καθιερωμένο μοντέλο συστήνει ότι... μπορεί να οριστεί ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
Σύμφωνα με..., .... ορίζεται ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους. Μερικοί ισχυρίζονται ότι ο όρος υποδηλώνει...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...είναι γενικά κατανοητό ως...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Όταν μιλάμε για την..., αυτό που εννοούμε συνήθως είναι...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Δύο σύντομα παραδείγματα μπορούν να βοηθήσουν στην επεξήγηση αυτής της έννοιας.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Η προσοχή μας θα εστιαστεί στην...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Τέλος, θα θέλαμε να διευκρινίσουμε τον ορισμό της λέξης...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
Με αυτό εννοούμε ότι...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Πολλές εξηγήσεις έχουν προσφερθεί...
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Μπορούμε να πούμε ότι αυτές οι εξηγήσεις έχουν την βάση τους στην...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Οι εξηγήσεις αυτές αλληλοσυμπληρώνονται και βοηθούν στην διευκρίνιση του φαινομένου της...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Βασισμένο σε... επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Αυτό εγείρει ένα κρίσιμο ερώτημα: Πώς θα μπορούσε να επηρεάσει... ?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία για..., μια εξέταση των παραγόντων που επηρεάζουν την... φαίνεται να δικαιολογείται.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Έχει περισσότερο από μια δεκαετία που ο/η... και ο/η... ξεκίνησαν μια συζήτηση με επίκεντρο το ζήτημα του κατά πόσον...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Αυτή η έρευνα ασχολείται με... όπου μέσω της ανάπτυξης και δοκιμασίας μιας σειράς υποθέσεων που δείχνουν πως... επηρεάζει...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Ως εκ τούτου, με βάση το επιχείρημα της... μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Μερικά από αυτά τα επιχειρήματα έχουν τυποποιηθεί από..., αλλά κανένα δεν έχει δοκιμαστεί.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Τα αποτελέσματα αυτών των μελετών υποδεικνύουν μια σειρά από παράγοντες που σχετίζονται με...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
...διαπίστωσε μια σημαντική αντιστοιχία μεταξύ... και...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude