Italien | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
Seppure è unanime che...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
Questa ricerca esplora le cause di...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Il mio obiettivo è quello di...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
In questo contesto il termine indica...
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
Il termine... si riferisce a...
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
Secondo... il termine assume il significato di...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...indica generalmente...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
È importante enfatizzare...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Ci concentreremo su...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
Quello che si intende dire con questo è che...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude