Turc | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Wiele się mówi i pisze o...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Przyjęło się twierdzić, że...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Stałym tematem w...jest...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduction des thèmes principaux
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pour mettre en valeur votre étude
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Praca ta bada przyczyny...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Naszym celem jest...
Amacımız ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Z definicji... wynika...
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Utilisé pour définir un certain mot
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Utilisé pour définir un certain mot
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Utilisé pour définir un certain mot
Termin...odnosi się do...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Utilisé pour définir un certain mot
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Według... , jest zdefiniowany jako...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...jest powszechnie rozumiany jako...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Należy podkreślić,...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Skupiając się na...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Une manière simple de définir un certain mot
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Mam na myśli, że...
Demek istediğimiz şu ki ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude