Arabe | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
سأقوم في هذه المقالة \ الورقة \ الأطروحة بدراسة \ فحص \ تقييم \ تحليل
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
للإجابة عن هذا السؤال، نبدأ بإلقاء نظرة فاحصة على...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
السؤال هو ما إذا...كان قد شغل الخبراء لبعض الوقت.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
من الحقائق المتعارف عليها جيدا أنّ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
لقد كُتب وقيل الكثير حول...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
من المتفق عليه اليوم بشكل عام أنّ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
سنقوم بعد ذلك بمراجعة العوامل...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
سنقوم بالاعتماد على هذا التحليل بتحديد...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
أحد المواضيع الملحّة... هو...
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
كظاهرة تجريبية، ... وقع ملاحظتها بشكل متكرر.
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
السؤال المحوري الذي تأسست عليه هذه الورقة هو: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
يستعرض هذا البحث أسباب...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
اقترح مؤلفو الدراسات الحديثة أنّ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
هدفنا هو أنْ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
من خلال فحص... بشكل تجريبيّ، نأمل أن نصل إلى فهم أكثر إلماماً بـ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
تعني... بحكم التعريف...
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
سيتمّ، لأجل أهداف هذه المقالة، فهمُ المصطلح... على أساس أنه يعني...
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
من المهم توخّي الوضوح عند تعريف...
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
يشير مصطلح... إلى...
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
يقترح النموذج المتعارف عليه أنّ... يمكن تعريفُه بِـ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
وِفْقاَ لِـ...، يُعرَّفُ بـ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...يُمكنُ تعريفهُ بطرق عديدة. يذهبُ بعضُ الناسِ إلى أنَّ المصطلح يشير إلى...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
...يُفْهمُ عادةً على أنّه يعْني...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
ما يخْطُر على بالِنا عادة حين نتحدّثُ عن...هو
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
مثالان قصيران قد يستطيعان أن يُوَضِّحا هذا المفهوم.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
من المهم التأكيد على...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
سنَصُبّ تركيزنا على...
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
لا بُدَّ لنا في، النهاية، من توضيح تعريفنا لـ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
ما نَعْنيه هو أنّ ذلك...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
تم اقتراحُ العديد من التفسيرات.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
نستطيع أن نقول إنّ جذور هذه التفسيرات توجد في...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
هذه التفسيرات تكمّل بعضها البعض وتساعد في إلقاء الضوء على ظاهرة...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
بناء على...، زعمَ بعضُ العلماء أنّ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
يصبح السؤالُ المحوريُّ حينها: كيف يستطيع... أنْ يُؤثّر... ؟
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
نظراً لوجودِ هذا الدليل على...، فإنّ دراسة العوامل التي تؤثر على... تبدو مُبرَّرة.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
منذ حوالي عشر سنوات،... و... بدؤوا نقاشا يتمحور حول هذا السؤال: هل...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
يتناول البحثُ... من خلال تطوير واختبار مجموعة من الفرضيات التي تشير إلى كيفية تأثير... على...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
هكذا، ومن خلال التفكير المنطقيّ المقترح مِن...، فإنّنا نفترضُ أنّ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
تم تشكيلُ بعضِ هذه الحجج عن طريق...، ولكن لم يتمّ اختبار أيّ منها.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
تشير الادلّةُ المستخرجة من هذه الدراسة إلى مجموعة متنوعة من العوامل المتعلقة بـ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
وجد ارتباطا كبيرا بين... و...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude