Italien | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
Nel presente studio/saggio/lavoro si andranno ad esaminare/investigare/analizzare/individuare...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Per poter rispondere a questa domanda, mi concentrerò in primo luogo su...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
La questione è già da molto tempo di grande interesse per gli esperti in materia.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
Generalmente accolta è la tesi secondo la quale...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Tale tematica è stata lungamente discussa...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Seppure è unanime che...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
Prendendo in considerazione i seguenti fattori...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
Attraverso quest'analisi si è cercato di individuare...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
Un tema ricorrente parlando di... è...
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Questo fenomeno è stato osservato empiricamente in diverse occasioni.
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Al di là di ciò che già è stato scritto, la domanda, attorno alla quale ruota questo studio, è...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
Questa ricerca esplora le cause di...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
Gli ultimi contributi alla tematica mostrano che...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Il mio obiettivo è quello di...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Dallo studio empirico di..., si può comprendere in maniera esauriente...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
Secondo la definizione data da.... il termine indica...
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In questo contesto il termine indica...
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Per una miglior comprensione della questione è importante chiarire il significato del termine...
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
Il termine... si riferisce a...
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Sebbene la definizione generale del termine sia... in una diversa accezione si può considerare...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Secondo... il termine assume il significato di...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
...può assumere diverse accezioni. Alcuni ricercatori concordano sul fatto che il termine in questione possa indicare...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
...indica generalmente...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Quando si parla di... l'immagine che generalmente si ha è quella di...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Due brevi esempi possono essere d'aiuto alla comprensione del concetto.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
È importante enfatizzare...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
Ci concentreremo su...
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
In conclusione è necessario definire il significato di...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
Quello che si intende dire con questo è che...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Sono state fornite numerose spiegazioni.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Questa definizione si fonda/si basa/deriva...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Gli esempi appena citati si integrano nella definizione di...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
Secondo...., altri hanno però sostenuto che...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
La questione centrale è dunque: come può... avere degli effetti su...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Considerando che... un esame più approfondito dei fatti ci garantisce...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Una decina di anni fa ... e ... avviarono un dibattito intorno alla domanda se...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Questa ricerca si rivolge a... sviluppando e testando una serie di ipotesi che indicano come... possa avere degli effetti su...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Seguendo il ragionamento portato avanti da... si può ipotizzare...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Alcuni di questi argomenti sono stati formalizzati da... ma nessuno di essi è stato finora confermato.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
Evidentemente numerosi sono i fattori che influiscono su...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... trovò un'importante correlazione fra... e...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude