Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

În acest eseu/această lucrare/teză voi examina/investiga/evalua/analiza...
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Pentru a răspunde la această întrebare, trebuie să aruncăm o privire mai amănunțită asupra...
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Ideea de...preocupă experții de ceva vreme.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este cunoscut tuturor faptul că...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Multe s-au spus și s-au scris despre...
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Este unanim acceptat astăzi faptul că...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Trecând din nou în revistă factorii...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Am conceput această analiză pentru a identifica...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
O temă recurentă in domeniul...este...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
Ca fenomen empiric...a fost observat în repetate rânduri
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Din acest considerent, întrebarea centrală în jurul căreia se articulează întreaga lucrare este...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Această lucrare explorează cauzele...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autorii mai multor studii recente au propus...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Scopul nostru în lucrarea de față este de a...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Prin examinare empirică...sperăm să ajutăm la o înțelegere mai complexă a...
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Prin definiție, ... înseamnă...
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
Pe parcursul acestei lucrări termenul de...va fi tratat cu înțelesul de...
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
Este important ca îninte de utilizare să clarificăm definiția termenului...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
Termenul...se referă la...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
Modelul standard sugerează că...poate fi definit ca...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Conform ..., ...este definit ca fiind...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...poate fi definit în mai multe moduri. Unii oameni consideră că termenul denotă...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...este înțeles ca...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Când vorbim despre..., de obicei ne gândim la...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Două exemple scurte ar putea clarifica conceptul de faţă.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Este important să accentuăm...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Atenţia noastră este acum asupra...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
Prin urmare, ar trebui să clarificăm definiția termenului...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ceea ce vrem să spunem este...
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Mai multe explicaţii au fost oferite.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Putem caracteriza aceste explicaţii ca provenind din...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Aceste exemple sunt complementare şi ajută la clarificarea fenomenului de...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Urmând..., experții au demonstrat că...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Întrebarea principală devine apoi: ce efect va avea...asupra...?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Având în vedere dovezile asupra..., o examinare a factorilor cu impact decisiv asupra...este justificată.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Acum mai mult de un deceniu...şi...au început o dezbatere în jurul acestei întrebări: dacă...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Aceast studiu se adresează...deoarece dezvoltă şi testează o serie de ipoteze legate de modul cum...afectează...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Mai mult, urmând raţionamentul înaintat de..., putem emite ipoteza că...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Unele dintre argumentele prezentate aici au fost expuse de..., dar niciunul dintre ele nu a fost testat.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Dovezile aduse de aceste studii sugerează o varietate de factori aflaţi în legătură cu...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...a găsit o relație semnificativă între...şi...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude