Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

В этом эссе/статье/научной работе я постараюсь подтвердить предположения/провести исследование/оценить/проанализировать...
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Чтобы ответить на этот вопрос, рассмотрим более внимательно...
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Является ли..., долгое время оставалось для ученых вопросом.
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Хорошо известно, что...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
О... было уже многое написано и сказано...
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Сегодня принято считать, что...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Вспомним о таких фактах, как...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Проведем этот анализ, чтобы определить...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Постоянной темой... является...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
Как эмпирическое явление.... наблюдалось периодически.
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
Наряду с этим, центральный вопрос, подтолкнувший к данной работе/исследованию - это...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Это исследование посвящено изучению причин...
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Авторы, ранее занимавшиеся этим исследованием, предположили, что...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Нашей целью является...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Путем эмпирического наблюдения за..., мы надеемся разъяснить...
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

...обычно определяют как...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
В рамках этого эссе, под термином... будем понимать...
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
Необходимо четко разъяснить определение...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
Термин... относится к...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
Согласно стандартной модели... может быть определено как...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Согласно..., ... может быть определено как...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Можно продефинировать различным образом. Некоторые спорят, что термин... подчеркивает..
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... обычно понимают как ...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Когда мы говорим о..., обычно мы имеем в виду...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Два кратких примера могут разъяснить точку зрения.
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Важно подчеркнуть...
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Мы сфокусировались на...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
Наконец, дадим определение слова...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Мы имеем в виду, что...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Предлагаются различные толкования
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Эти толкования можно охарактеризовать как базирующиеся на...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Эти пояснения дополняют друг друга и помогают понять феномен...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Следуя..., учащиеся дискутировали по поводу...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

В таком случае центральным вопросом становится: какой эффект может иметь..?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
На этом основании, утверждение, что факторы.. имели свое влияние на... кажется обоснованным.
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Свыше десятилетия тому назад... и ... начали диспуты по поводу...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Это исследование посвящено...с помощью развития и тестирования ряда гипотез, определяющих как... влияет на..
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Хотя следующие аргументы не позволяют утверждать, что..., мы предполагаем, что...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Некоторые из этих аргументов были сформулированы..., но не один из них не был проверен.
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Данные этого исследования открывают разнообразие факторов, относящихся к...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
Найдена важная взаимосвязь между... и...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude