Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude