Finnois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
On tunnettu tosiasia, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
Tarkoituksemme on...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
Määritelmältään...tarkoittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
Termi... viittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
...mukaan ... määritellään...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
On tärkeää painottaa...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
Keskitymme...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
Tarkoitamme tällä, että...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
Useita selityksiä on tarjottu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Nämä selitykset kumpuavat...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude