Tchèque | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
Je obecně známým faktem, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
Přetrvávající otázka v...je...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
Našim cílem je...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
Podle definice...znamená...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Je důležité si ujasnit definici...
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
Termín...odkazuje na...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
Podle... je definován/a jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...se obecně rozumí...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
Je důležité zdůraznit...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
Zaměřujeme se na...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
To, co máme na mysli, je...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
Bylo navrhnuto několik definic.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Tato vysvětlení vychází z...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude