Turc | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
Amacımız ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
Bizim odaklandığımız nokta ...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
Demek istediğimiz şu ki ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude