Vietnamien | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är ett välkänt faktum att ...
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
En hel del skrivs och sägs om...
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Det är idag allmänt accepterat att...
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Vi granskar därefter de faktorer...
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Ett återkommande tema i. .. är ...
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Introduction des thèmes principaux
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
Pour mettre en valeur votre étude
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Syftet är att ...
Mục đích nghiên cứu là...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

… betyder per definition …
... được định nghĩa là...
Utilisé pour définir un certain mot
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
Utilisé pour définir un certain mot
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Utilisé pour définir un certain mot
Termen ... hänvisar till ...
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Enligt ... definieras ... som ...
Theo..., ... được định nghĩa là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
... thường được hiểu là...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Det är viktigt att understryka ...
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Vårt fokus ligger på ...
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Une manière simple de définir un certain mot
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Vad vi menar med detta är att ...
Ý của người viết là...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Flera förklaringar har erbjudits.
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Efter ... har forskare hävdat att ...
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude