Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Je obecně známým faktem, že...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Panuje obecná shoda nad tím, že...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Na základě analýzy jsme identifikovali...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Přetrvávající otázka v...je...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tento výzkum zkoumá příčiny...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autoři nejnovějších studií navrhují...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Našim cílem je...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Podle definice...znamená...
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Je důležité si ujasnit definici...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
Termín...odkazuje na...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Podle... je definován/a jako...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...se obecně rozumí...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Je důležité zdůraznit...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Zaměřujeme se na...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
To, co máme na mysli, je...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Bylo navrhnuto několik definic.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Tato vysvětlení vychází z...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude