Danois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
I dette essay, denne opgave eller denne afhandling vil jeg undersøge/udforske/evaluere/analysere...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Til at svare på dette spørgsmål, starter vi med at kigge nærmere på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Spørgsmålet, om... har optaget eksperterne i noget tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Je obecně známým faktem, že...
Det er et velkendt faktum at...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Der er blevet skrevet og sagt en del om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Generelt set er det i dag aftalt at...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Herpå evaluerer vi de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Vi bygger på denne analyse for at identificere...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Přetrvávající otázka v...je...
Et vedvarende emne i...er...
Introduction des thèmes principaux
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Som et empirisk fænomen, ... er gentagne gange blevet observeret.
Pour mettre en valeur votre étude
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Sat op imod denne baggrund, er det centrale spørgsmål der motiverer denne opgave:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Denne undersøgelse undersøger årsagerne af...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Forfatterne af nyere studier foreslår at...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Našim cílem je...
Vores formål er at...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Ved at undersøge... empirisk, håber vi på at frembringe en mere komplet forståelse af...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Podle definice...znamená...
Ved definition...betyder...
Utilisé pour définir un certain mot
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Med hensyn til dette essay, vil termet... blive brugt med den betydning...
Utilisé pour définir un certain mot
Je důležité si ujasnit definici...
Det er vigtigt at være tydelig angående definitionen af...
Utilisé pour définir un certain mot
Termín...odkazuje na...
Termet... henviser til...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standard modellen foreslår at... kan defineres som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Podle... je definován/a jako...
Ifølge..., defineres...som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...kan defineres på mange måder. Nogle mennesker argumenterer for at termet er et tegn på...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...se obecně rozumí...
...forståes sædvanligvis som...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Hvad vi normalt tænker på når vi snakker om... er...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
To korte eksempler kan præcisere dette koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Je důležité zdůraznit...
Det er vigtigt at understrege...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Zaměřujeme se na...
Vores fokus er på...
Une manière simple de définir un certain mot
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Afslutningsvis, skal vi præcisere vores definition af...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
To, co máme na mysli, je...
Hvad vi mener er at...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Bylo navrhnuto několik definic.
Adskillige forklaringer er blevet foreslået.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Tato vysvětlení vychází z...
Vi kan karakterisere disse forklaringer til at have rod i...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Disse forklaringer komplimenterer hinanden og hjælper med at belyse fænomenet af...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Følgende..., videnskabsmænd har hævdet at...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Det centrale spørgsmål bliver defor: hvordan kan... påvirke...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
I lyset af beviset for..., virker en undersøgelse af de faktorer der har en effekt på... påkrævet.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
For over et årti siden, ... og... startede en debat der fokuserede på dette spørgsmål: om...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Denne undersøgelse håndterer... ved at udvikle og teste en serie af hypoteser der indikerer hvordan... påvirker...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Således, følgende den argumentation fremsat af..., antager vi at...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Nogle af disse argumenter er blevet formaliseret af..., men ingen er blevet testet.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Beviset fra disse undersøgelser foreslår en variation af faktorer relateret til
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
...fandt et væsentligt sammenhæng mellem... og...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude