Finnois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Tässä esseessä / tutkielmassa / opinnäytetyössä tutkin / tarkastelen / arvioin/ analysoin...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Vastatakseni tähän kysymykseen, aloitamme katsomalla tarkemmin...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
Kysymys siitä, onko....on askarruttanut asiantuntijoita jo jonkin aikaa.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Je obecně známým faktem, že...
On tunnettu tosiasia, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Aiheesta... on kirjoitettu ja sanottu erittäin paljon.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Nykyään vallitsee yhteisymmärrys siitä, että...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Arvioimme sitten seuraavia tekijöitä...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Rakennamme analyysimme...tunnistaaksemme...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Přetrvávající otázka v...je...
Itsepintainen perusajatus... on...
Introduction des thèmes principaux
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
... on tarkasteltu useasti empiirisenä ilmiönä.
Pour mettre en valeur votre étude
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
Tätä taustaa vasten, keskeinen tutkimusta motivoiva kysymys on....
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Tämä tutkimus tarkastelee syitä...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Viime aikaisten tutkimusten kirjoittajat ovat ehdottaneet, että...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Našim cílem je...
Tarkoituksemme on...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empiirisesti tarkastellen...toivomme saavamme paremman käsityksen aiheesta...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Podle definice...znamená...
Määritelmältään...tarkoittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
Tämän esseen puitteissa termiä...käytetään seuraavassa merkityksessä...
Utilisé pour définir un certain mot
Je důležité si ujasnit definici...
On tärkeää määritellä termi...tarkasti.
Utilisé pour définir un certain mot
Termín...odkazuje na...
Termi... viittaa...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
Standardimallin mukaan ... voidaan määritellä...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Podle... je definován/a jako...
...mukaan ... määritellään...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
...voidaan määritellä monella eri tavalla. Joidenkin mielestä termi tarkoittaa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...se obecně rozumí...
...ymmärretään yleensä tarkoittavan...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Mikä yleensä tulee mieleen puhuttaessa...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Kaksi lyhyttä esimerkkiä voivat selventää tätä käsitettä.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Je důležité zdůraznit...
On tärkeää painottaa...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Zaměřujeme se na...
Keskitymme...
Une manière simple de définir un certain mot
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Lopuksi, termin ... määritelmää on selvennettävä
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
To, co máme na mysli, je...
Tarkoitamme tällä, että...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Bylo navrhnuto několik definic.
Useita selityksiä on tarjottu.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Tato vysvětlení vychází z...
Nämä selitykset kumpuavat...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Nämä selitykset täydentävät toisiaan ja auttavat... ilmiön selventämisessä.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Seuraten ... tutkijat ovat väittäneet, että...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Keskeisin kysymys onkin: miten ... mahtaa vaikuttaa...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
Nämä todisteet koskien ..., vaikuttavien tekijöiden tarkastelu vaikuttaa perustellulta.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Yli vuosikymmen sitten, ... ja ... aloittivat keskustelun liittyen tähän kysymykseen: Onko...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Tämä tutkielma keskittyy ... kehittämällä ja testaamalla useita hypoteeseja, jotka näyttävät kuinka ... vaikuttavat ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Siten, seuraten ... päättelyä, hypoteesimme on, että...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Jotkut väitteistä on virallistettu ... toimesta, mutta mitään niistä ei ole testattu.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Näiden tutkimusten tulokset esittävät monien seikkojen olevan sidoksissa...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
... löysi huomattavan korrelaation ... ja ... välillä
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude