Hongrois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

V této eseji/seminární práci budu přezkoumávat/vyšetřovat/hodnotit/analyzovat...
Ebben az esszében/dolgozatban/szakdolgozatban a következőket fogom megvizsgálni/kutatni/értékelni/elemezni...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Abychom na tuto otázku mohli odpovědět, zaměříme se nejdříve na...
Hogy ezt a kérdést megválaszoljuk, először vessünk egy közelebbi pillantást a...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Otázka, zda... poutá pozornost odborníků již delší dobu.
A kérdés, hogy vajon....régóta foglalkoztatja a szakértőket.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Je obecně známým faktem, že...
Közismert tény, miszerint...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
Hodně bylo napsáno a řečeno o...
Rengeteg anyag szól arról...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Panuje obecná shoda nad tím, že...
Általánosan elfogadott tény, hogy...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Přezkoumali jsme tedy faktory...
Utána áttekintjük a tényezőket...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Na základě analýzy jsme identifikovali...
Építünk erre az elemzésre, hogy azonosítsuk...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Přetrvávající otázka v...je...
A...egy állandó téma a ...-ban.
Introduction des thèmes principaux
Empiricky byl/a opakovaně pozorován/a...
Mint egy empirikus jelenség, a .... ismétlődően megfigyelhető.
Pour mettre en valeur votre étude
Na základě těchto podkladů je ústřední otázkou této práce: ...
A háttérinformációk ellenére, a szakdolgozat központi kérdése:
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Tento výzkum zkoumá příčiny...
Ez a kutatás feltárja a .... okait.
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Autoři nejnovějších studií navrhují...
Frissebb tanulmányok szerzői azt javasolják, hogy...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Našim cílem je...
A célunk, hogy...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Díky empirického zkoumání...doufáme, že dojde k hlubšímu pochopení...
Empirikusan is megvizsgálva..., reméljük, hogy jobban érthetővé válik a....
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

Podle definice...znamená...
Definíció szerint a ... azt jelenti, hogy....
Utilisé pour définir un certain mot
Pro účely této eseje se pod termínem...rozumí...
A dolgozat céljának megfelelően, a ... kifejezést a következő jelentésként használom:...
Utilisé pour définir un certain mot
Je důležité si ujasnit definici...
Fontos, hogy egyértelműek legyünk a ... definíciójával kapcsolatban.
Utilisé pour définir un certain mot
Termín...odkazuje na...
A .... kifejezés arra utal, hogy...
Utilisé pour définir un certain mot
Standardní model naznačuje, že... lze definovat jako...
A standrard modell javaslata szerint a .... értelmezhető úgy, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Podle... je definován/a jako...
.... szerint a .... jelentése, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...může být definován mnoha způsoby. Někteří zástupci veřejnosti tvrdí, že pojem označuje...
A .... többféleképpen értelmezhető. Számos szakértő vitatkozik arról, miszerint .... jelent.
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...se obecně rozumí...
A .... általánosan elfogadott vélemény szerint azt jelenti, hogy....
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Co máme obvykle na mysli, když mluvíme o..., je...
Ami általában a fejünkben van amikor beszélünk róla az az, hogy...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Tento koncept objasňují dva stručné příklady.
Két rövid példa talán jobban érzékelteti ezt a koncepciót.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Je důležité zdůraznit...
Fontos hangsúlyozni, hogy...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Zaměřujeme se na...
Mi a .....ra/re fókuszálunk/összpontosítunk
Une manière simple de définir un certain mot
Nakonec bychom měli objasnit danou definici...
Végül, hogy tisztázzuk a definíciónkat a ....ről/ról
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
To, co máme na mysli, je...
Amit ezalatt értünk az az, hogy....
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Bylo navrhnuto několik definic.
Számos magyarázat áll rendelkezésre.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Tato vysvětlení vychází z...
Meghatározhatjuk úgy ezeket a magyarázatokat miszerint a .....-ban/ben gyökereznek.
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Tato vysvětlení se vzájemně doplňují a pomáhají osvětlit fenomén...
Ezek a magyarázatok kiegészítik egymást és segítenek megvilágítani a .... jelenségét.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Ohledně... odborníci argumentovali, že...
Továbbhaladva a ... mentén, tudósok vitatják, hogy...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Tímto narážíme na ústřední otázku: jak by mohl ... mít vliv na ...?
Akkor következik a központi kérdés: vajon hogy befolyásolja a ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Při přihlédnutí na důkazní materiály ohledně... se zkoumání faktorů, které mají dopad na ... , zdá být oprávněné.
A .... adott bizonyítéka mutatja, hogy a .....-t érintő faktorok vizsgálata létjogosultak.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Více než před deseti lety... a ... začal debatu zaměřenou na tuto otázku: zda...
Egy évtizede .... és .... elkezdték megvitatni a kérdést, hogy vajon...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Tento výzkum adresuje otázku... od vývoje a testování hypotéz indikující, jak ... ovlivňuje...
Ez a kutatás azt célozza, hogy.... azáltal, hogy különböző hipotéziseket fejleszt és tesztel mutatva, hogy ....hogyan befolyásolja ....
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vycházejíce z dedukce/úvahy (podle) ... předpokládáme, že ...
Így ....által kifejtett következő érvelés alapján, mi feltételezzük, hogy...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Některé z těchto argumentů byly formulovány..., ale žádné z nich nebyly testovány.
Néhányat az alábbi érvelések közül ... tett hivatalossá, de egyik sem volt tesztelve.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Důkazy z těchto studií naznačují řadu faktorů souvisejících s ...
Ezen tanulmányok bizonyítékai javasolnak számos ....-hoz/höz kapcsolódó tényezőt
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... nalezl(a) významné korelace mezi ... a ...
.... jelentős kapcsolatot fedezett fel ..... és ..... között
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude