Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
รูปแบบคงที่...คือ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

ในความหมาย... หมายถึง...
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
คำนี้...หมายถึง...
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
เราหมายถึงว่า...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude