Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
รูปแบบคงที่...คือ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

ในความหมาย... หมายถึง...
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
คำนี้...หมายถึง...
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
เราหมายถึงว่า...
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude