Polonais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
W mojej pracy zbadam/rozważę/będę oceniać/przeanalizuję...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Aby móc odpowiedzieć na to pytanie, musimy przyjrzeć się bliżej...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Pytanie, czy... absorbuje ekspertów już od dłuższego czasu.
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Znany jest fakt, że... /Jak powszechnie wiadomo ....
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Wiele się mówi i pisze o...
Ouverture générale pour introduire un sujet
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Przyjęło się twierdzić, że...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Przyjrzyjmy się następnie czynnikom...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Bazując na tej analizie, możemy zidentyfikować...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
รูปแบบคงที่...คือ...
Stałym tematem w...jest...
Introduction des thèmes principaux
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
... zostało zaobserwowane wielokrotnie jako zjawisko empiryczne.
Pour mettre en valeur votre étude
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Na tej podstawie, najważniejsze pytanie, będące podstawą tej pracy, brzmi...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Praca ta bada przyczyny...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Autorzy ostatnich badań zaproponowali...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Naszym celem jest...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Dowodząc empirycznie..., pragniemy przyczynić się do pełniejszego zrozumienia...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

ในความหมาย... หมายถึง...
Z definicji... wynika...
Utilisé pour définir un certain mot
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Dla celów niniejszej pracy przyjmijmy, że termin ... został użyty w znaczeniu ...
Utilisé pour définir un certain mot
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Ważne jest, aby mieć jasność co do definicji...
Utilisé pour définir un certain mot
คำนี้...หมายถึง...
Termin...odnosi się do...
Utilisé pour définir un certain mot
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Ogólna definicja sugeruje, że... może być zdefiniowane jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Według... , jest zdefiniowany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
...mogą być zdefiniowane na wiele sposobów. Niektórzy twierdzą, że termin ten oznacza ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
...jest powszechnie rozumiany jako...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Mówiąc o..., mamy zazwyczaj na myśli...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Dwa krótkie przykłady mogłyby wyjaśnić tę koncepcję.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Należy podkreślić,...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Skupiając się na...
Une manière simple de définir un certain mot
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Na koniec powinniśmy wyjaśnić definicję...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
เราหมายถึงว่า...
Mam na myśli, że...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Można wyjaśnić to na kilka sposobów.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Możemy stwierdzić, że te wyjaśnienia mają swoją podstawę w...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Powyższe stwierdzenia, uzupełniające się wzajemnie, pomagają wyjaśnić fenomen...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Po..., naukowcy sprzeczali się co do...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Powstaje zatem najważniejsze pytanie: w jaki sposób...może wpływać na...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Biorąc pod uwagę fakt ..., badanie czynników, które mają wpływ na ... wydaje się uzasadnione.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Ponad dziesięć lat temu, ... i ... rozpoczęli wspólną debatę, skupiając się na zagadnieniu: czy ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Te badania skierowane są ... poprzez rozwój i testowanie szeregu hipotez wskazujących, w jaki sposób... wpływa na ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Zatem, rozumując zgodnie z..., możemy postawić hipotezę, że...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Niektóre z tych argumentów zostały formalnie przyjęte przez ..., ale nigdy nie zostały potwierdzone.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Dowody z tych badań wskazują na różne czynniki związane z ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
...znalazł znaczącą korelację między ... i...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude