Chinois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
在这篇论文/报告中,我将研究/调查/评估/分析…
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
要回答这个问题,我们首先来看一下...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
是否...的问题,相关领域的专家已经关注一段时间了。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
众所周知...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
关于...已有大量书面和口头的讨论。
Ouverture générale pour introduire un sujet
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
如今,大家普遍认为...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
我们审视...等方面。
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
在此分析基础上,我们论证...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
... konusundaki kalıcı bir tema ...
在...领域,学者们普遍认为...
Introduction des thèmes principaux
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
根据实证研究,...现象已被重点关注。
Pour mettre en valeur votre étude
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
据此背景,写这篇论文要解决的核心问题是...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
这项研究探寻...的原因
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
近期相关研究的作者建议...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Amacımız ...
我们的目的是...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
通过对...实证研究,我们希望能够对...有一个更全面的理解
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
根据定义,...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
在这篇论文中,术语...的意思是...
Utilisé pour définir un certain mot
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
明确...的定义很重要
Utilisé pour définir un certain mot
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
术语...指...
Utilisé pour définir un certain mot
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
根据标准模型,...可以被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
根据...,...被定义为...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...有很多种定义。有些人认为此术语指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...普遍被认为是指...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
提到...,通常我们想到的是...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
两个简短的例子可以解释这一概念。
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
强调...很重要
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Bizim odaklandığımız nokta ...
我们的关注点在...
Une manière simple de définir un certain mot
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
最后,我们应该明确对...的定义
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Demek istediğimiz şu ki ...
我们的意思是...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
就此可以提供几种解释。
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
我们可以定性这些解释,它们是基于...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
这些解释相互补充,有助于阐明...的现象
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
根据...,其他学者认为...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
那么核心问题是:...将如何影响...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
根据对...的证据,对...的影响因素的研究看起来是有必要的。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
十多年前,...和...就是否...的问题展开一场争论。
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
这项研究涉及...,通过建立和检验一系列假设说明...是如何影响...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
因此,根据...阐述的推理,我们推测...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
其中一些论点已被...规范化,但并没有被检测过。
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
研究表明多种因素与...相关
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...发现...和...存在重要关联
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude