Néerlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
In dit essay/werkstuk/deze scriptie zal ik ... nagaan/onderzoeken/evalueren/analyseren ...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
Om deze vraag te kunnen beantwoorden, beginnen we met het nader bestuderen van ...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
De vraag of ..., houdt deskundigen al sinds geruime tijd bezig.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
Het is een welbekend feit dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
Er is reeds zeer veel geschreven en gezegd over ...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
Tegenwoordig is algemeen bekend dat ...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
Aansluitend bespreken we de factoren ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
We bouwen voort op de analyse om te bepalen dat ...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
... konusundaki kalıcı bir tema ...
Een vast onderwerp in ... is ...
Introduction des thèmes principaux
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
Als empirisch fenomeen is ... herhaaldelijk waargenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
Voor deze achtergrond houdt dit werkstuk zich met de volgende hoofdvraag bezig: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
Deze analyse onderzoekt de oorzaken van ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
De auteurs van meer recente studies hebben vastgesteld, dat ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Amacımız ...
Ons doel is, ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
Door middel van empirisch onderzoek willen wij een bijdrage leveren aan een vollediger inzicht van ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
Volgens de definitie betekent ... ...
Utilisé pour définir un certain mot
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
In dit werkstuk wordt het begrip ... in de zin van ... gebruikt.
Utilisé pour définir un certain mot
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
Het is belangrijk om duidelijk te zijn over de definitie van ...
Utilisé pour définir un certain mot
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
Het begrip ... heeft betrekking op ...
Utilisé pour définir un certain mot
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
Het standaardmodel suggereert dat ... kan worden gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
Volgens ... wordt ... gedefinieerd als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
... kan op verschillende wijzen worden gedefinieerd. Enerzijds wordt beweerd, dat het begrip ... betekent dat ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
... wordt in het algemeen opgevat als ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
Wanneer we over ... spreken, bedoelen we daarmee in het algemeen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
Twee korte voorbeelden om te helpen het concept te verduidelijken
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
Het is belangrijk om de nadruk te leggen op ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Bizim odaklandığımız nokta ...
Onze aandacht is gevestigd op ...
Une manière simple de définir un certain mot
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
Tenslotte willen wij onze definitie van ... verduidelijken.
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Demek istediğimiz şu ki ...
Daarmee bedoelen we ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
Er zijn verschillende verklaringen beschikbaar
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
Deze verklaringen vinden hun oorsprong in ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
Deze verklaringen vullen elkaar aan en helpen daarmee het fenomeen van ... te verduidelijken.
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
Volgend op ... hebben wetenschappers beredeneerd dat ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
Daaruit volgt de centrale vraag: hoe beïnvloedt ... ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
Gezien het bewijs voor ... schijnt een analyse van de factoren die ... beïnvloeden gerechtvaardigd.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
Een decennium geleden begonnen ... en ... een discussie over de volgende vraag: of ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
Dit onderzoek houdt zich bezig met ..., waarbij een serie van hypothesen is ontwikkeld en getoetst, die aangeven hoe ... ... beïnvloedt.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
Op basis van de argumentatie van ... stellen we daarom de volgende hypothese op ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
Sommige argumenten zijn geformuleerd door ..., maar tot nu toe zijn ze niet getoetst.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
De resultaten van deze studies stellen een reeks van factoren voor die gerelateerd zijn aan ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
... heeft een significante samenhang bewezen tussen ... en ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude