Thaïlandais | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bu tezde/ kağıtta/ denemede ...'ı tetkik edeceğim/soruşturacağım/ araştıracağım/ değerlendireceğim/ analiz edeceğim.
ในการเขียน เรียงความ/รายงาน/วิทยานิพนธ์ ฉันจะตรวจสอบ/ค้นหา/ประเมิน/วิเคราะห์
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Bu soruyu cevabına ... konusuna daha yakından bakarak ulaşabilirz.
เพื่อตอบคำถามนี้ เราจะเริ่มต้นเข้าไปดูที่
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
... olup olmaması konusundaki sorular uzmanları belli bir süredir meşgul etmekte.
ผู้เชี่ยวชาญของเราได้เข้าไปดูคำถามสักครู่....
Ouverture générale pour introduire un sujet
Bu çok iyi bilinen bir gerçektir ki ...
เป็นที่รู้จักกันดีว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... hakkında büyük şeyler yazılıp söyleniyor.
มีสิ่งต่างๆมากมายที่ได้ถูกเขียนเเละกล่าวถึง..
Ouverture générale pour introduire un sujet
Günümüzde genel olarak ... kabul görmüş durumda.
เป็นที่เห็นด้วยกันมากมายว่า...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Daha sonra ... faktörlerini inceliyoruz
เราจะมาดูปัจจัยทั้งหมดกัน...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bu analizimizi ... gerçeğini ortaya çıkarmak çıkarmak için kuruyoruz.
เราได้วิเคราะห์เพื่อบ่งชี้ถึง...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
... konusundaki kalıcı bir tema ...
รูปแบบคงที่...คือ...
Introduction des thèmes principaux
Deneysel bir fenomen olarak, ... tekrar tekrar gözlendi.
ปรากฏการณ์ที่เห็นได้ชัด...ได้ถูกสังเกตหลายๆครั้ง
Pour mettre en valeur votre étude
Bu genel bilginin aksine, bu çalışmayı tetikleyen asıl soru: ...
คำถามที่กระตุ้นกระดาษแผ่นนี้คือ:...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bu araştırma ...'ın nedenlerini açığa çıkartıyor.
การวิจัยชิ้นนี้อธิบายสาเหตุของ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Bu konu hakkında yapılan son çalışmalar şunu söyledi: ...
ผู้เขียนจากการศึกษาล่าสุดได้เสนอว่า...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Amacımız ...
จุดประสงค์ของเรานั้นเพื่อ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
...'ı deneysel olarak tetkik ederek umuyoruz ki ... konusunda daha kapsamlı bir bilgi bütünü üretebilmişizdir.
หลังจากการตรวจสอบเชิงประจักษ์ เราหวังว่าเราสามารถสร้างสรรค์ให้คุณสามารถเข้าใจ...ได้อย่างถ่องแท้
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... tanımı ile ... denmek isteniyor.
ในความหมาย... หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
Bu çalışmanın amaçları doğrultusunda, ... terimi ... anlamında kullanılacaktır.
เพื่อจุดประสงค์ของเรียงความนี้ คำศัพท์...นี้หมายถึง
Utilisé pour définir un certain mot
... tanımıyla ilgili açık ve net olmak oldukça önemlidir.
มันสำคัญมากที่คุณจะต้องชัดเจนกับความหมายของคำว่า...
Utilisé pour définir un certain mot
... terimi ...'a gönderme yapıyor.
คำนี้...หมายถึง...
Utilisé pour définir un certain mot
... şekilde de yorumlanabilecek olan stardart model aslında ...'u öngörüyor.
โมเด็ลมาตรฐานได้แนะนำว่า...สามารถนิยามได้ว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'a göre ... , ... şekilde tanımlanmıştır.
เนื่องมาจาก...ซึ่งสามารถนิยามว่า...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... bir sürü farklı şekilde tanımlanabilir. Bazı kişiler ise bu terimin ...'u açıkladığını savunuyorlar.
...สามารถให้นิยามได้หลายทาง บางคนถกเถียงคำนี้แสดงถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
...'ın genel olarak ... şekilde anlaşılmıştır.
...นั้นเข้าใจได้อย่างทั่วไปว่าหมายถึง...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... hakkında konuşurken aklımızda genel olarak olan yargı ...
สิ่งที่เรานึกถึงเมื่อพูดถึง...คือ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
İki kısa örnek bu konsepti daha net anlamamıza yardım edebilir.
ตัวอย่างสั้นๆ 2 ตัวอย่างเพื่อให้คอนเส็ปชัดแจ้งยิ่งขึ้น
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Şunu vurgulamak önemlidir ki ...
มันสำคัญมากที่จะเน้นความหมาย
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Bizim odaklandığımız nokta ...
เรามุ่งเน้นที่ประเด็นของ...
Une manière simple de définir un certain mot
Sonuç olarak, ... tanımımızı netleştirmeliyiz.
ในท้ายที่สุด เราควรนิยามความหมายของ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Demek istediğimiz şu ki ...
เราหมายถึงว่า...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Birçok farklı açıklama sunuldu.
คำอธิบายหลายๆคำได้ถูกเสนอเข้ามา
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Bu açıklamaların temelinin ...'den geldiğini düşünebiliriz.
เราสามารถแบ่งแยกคำอธิบายให้เป็น...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Açıklamalar birbirini tamamlıyor ve ... fenomenini açıklamamıza katkı sağlıyor.
คำอธิบายเหล่านั้นเติมเต็มซึ่งกันและกันและช่วยพัฒนาปรากฏการณ์ของ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Takip eden ... konusunda uzmanlar ...'ı tartıştılar.
อันเนื่องมาจาก...ผู้เชี่ยวชาญได้แย้งไว้ว่า...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Sonrasında ana soru şuna dönüşür: ..., ...'u nasıl etkileyebilirdi?
คำถามหลักนั้นกลายเป็น:...จะมีผลกระทบต่อ...อย่างไร?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
... için kanıt verilmişken, ... üzerinde etki gösteren faktörler kesin/ garantili görünüyor.
ใช้เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับ... การตรวจสอบปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อ...ดูเหมือนจะได้รับการรับรองแล้ว
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
On yılı aşkın süre önce, ... ve ... şu soruyu temel alan bir tartışma başlattılar: ya ...
เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา... และ...ได้เริ่มต้นการอภิปรายเกี่ยวกับคำถามนี้: ว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu araştırma, ...'in ...'ı nasıl etkilediği üzerine bir seri hipotez testinden sonra ...'yı hedef alarak yapılmaktadır.
การวิจัยครั้งนี้ได้อธิบายถึง...โดยการพัฒนาและทดสอบสมมติฐานต่างๆมากมายที่บ่งบอกถึง...มีผลกระทบต่อ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Böylece, takip eden açıklama ... ile ortaya konmuş olup biz ... hipotezini oluşturuyoruz.
ดังนั้น เหตุผลข้างต้นได้เริ่มต้นโดย... เราได้ตั้งสมมติฐานว่า...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bu argümanlardan birkaçı ... tarafından formalize edildi ancak hiçbiri test edilmedi.
มีข้อถกเถียงที่เป็นทางการโดย... แต่ยังไม่ได้ถูกตรวจสอบ
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Bu çalışmalardan çıkan kanıt ... konusuyla ilintili olarak bir sürü faktör öne sürüyor.
หลักฐานจากการเรียนได้เสนอแนะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... ve ... arasında sıkı ve önemli bir ilinti bulundu.
...ได้ค้นพบความสัมพันธ์ระหว่าง...และ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude