Suédois | Phrases - Académique | Ouverture

Ouverture - Introduction

Bài tiểu luận/bài viết/luận án này sẽ nghiên cứu/đánh giá/phân tích...
I denna uppsats kommer jag att undersöka/utreda/utvärdera/analysera...
Ouverture générale pour un essai ou une thèse
Để giải đáp câu hỏi này, ta có thể xem xét...
För att kunna svara på denna fråga, börjar vi med att ta en närmare titt på...
Pour introduire un domaine spécifique d'un thème sur lequel vous concentrer
Câu hỏi liệu... (hay không) đã và đang là câu hỏi thường trực trong giới chuyên gia suốt thời gian vừa qua.
Frågan om ... har oroat experterna under en längre tid.
Ouverture générale pour introduire un sujet
Hầu như ai cũng biết về/biết rằng...
Det är ett välkänt faktum att ...
Ouverture générale pour introduire un sujet bien connu
... là một vấn đề/chủ đề đã được thảo luận rất nhiều.
En hel del skrivs och sägs om...
Ouverture générale pour introduire un sujet
Hầu hết mọi người đều công nhận rằng...
Det är idag allmänt accepterat att...
Ouverture générale pour introduire un sujet sur lequel on s'accorde généralement mais que vous voudriez remettre en question
Sau đây chúng ta sẽ cùng xem xét...
Vi granskar därefter de faktorer...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Bài phân tích này nhằm chỉ rõ...
Vi utvecklar den här analysen för att identifiera...
Développement de votre ouverture pour décrire précisément de quoi traite votre thèse
Một đề tài quen thuộc liên quan tới... là...
Ett återkommande tema i. .. är ...
Introduction des thèmes principaux
Hiện tượng... là một hiện tượng rất được quan tâm trong thực nghiệm.
... har upprepade gånger observerats som ett empiriskt fenomen.
Pour mettre en valeur votre étude
Xoay quanh chủ đề này, vấn đề trọng tâm của bài nghiên cứu là:...
Med detta som bakgrund motiveras den här uppsatsen av följande centrala fråga: ...
Affirmation spécifique expliquant le contenu de l'étude
Bài viết này nhằm chỉ ra các nguyên nhân dẫn tới...
Denna forskning undersöker orsakerna till ...
Description de vos intentions pour ce travail de recherche
Các nhà nghiên cứu gần đây kết luận rằng...
Författarna av nyligen publicerade studier har föreslagit att ...
Utilisé pour présenter la pensée académique actuelle concernant le sujet choisi
Mục đích nghiên cứu là...
Syftet är att ...
Utilisé pour donner les objectifs principaux de l'étude
Bằng cách quan sát thực nghiệm..., tác giả muốn mang tới một cái nhìn toàn diện hơn về...
Genom en empirisk undersökning av ... hoppas vi kunna skapa en mer fullständig förståelse för ...
Utilisé pour décrire votre méthode et introduire l'aspect central de votre étude

Ouverture - Définition

... được định nghĩa là...
… betyder per definition …
Utilisé pour définir un certain mot
Trong phạm vi bài tiểu luận này, khái niệm... được định nghĩa là...
För att tjäna den här uppsatsens syfte kommer termen ... att användas i följande betydelse: ...
Utilisé pour définir un certain mot
... cần được định nghĩa một cách rõ ràng.
Det är viktigt att tydligt förstå definitionen av termen ...
Utilisé pour définir un certain mot
Thuật ngữ... được dùng để chỉ...
Termen ... hänvisar till ...
Utilisé pour définir un certain mot
Theo khái niệm cơ bản, ... có thể được hiểu là...
Standardmodellen antyder att ... kan definieras som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Theo..., ... được định nghĩa là...
Enligt ... definieras ... som ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau. Một số người cho rằng nó có nghĩa là...
... kan betyda många olika saker. Vissa menar att termen betecknar ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
... thường được hiểu là...
... förstås i allmänhet i betydelsen ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Khi nói về..., ta thường nghĩ tới...
Det som vi i allmänhet har i åtanke när vi talar om ... är ...
Utilisé pour décrire un mot, pour lequel une définition a été proposée mais qui est assujettie à une interprétation personnelle
Để hiểu rõ hơn khái niệm này, ta có thể xem xét hai ví dụ sau.
Två korta exempel kan klargöra detta koncept.
Une affirmation, suivie d'exemples afin de définir une idée
Chúng ta cần nhấn mạnh khái niệm...
Det är viktigt att understryka ...
Utilisé pour attirer l'attention sur votre définition
Trọng tâm của bài nghiên cứu là...
Vårt fokus ligger på ...
Une manière simple de définir un certain mot
Cuối cùng, chúng ta cần định nghĩa rõ khái niệm...
Slutligen bör vi klargöra vår definition av ...
Utilisé vers la fin d'un paragraphe, pour définir un certain mot
Ý của người viết là...
Vad vi menar med detta är att ...
Utilisé pour expliquer une définition ou donner des exemples de cette définition
Khái niệm này có thể được giải thích theo một vài cách khác nhau.
Flera förklaringar har erbjudits.
Une affirmation, suivi d'une explication supplémentaire de votre définition
Các định nghĩa này bắt nguồn từ...
Vi kan karakterisera dessa förklaringar som hemmahörande i ...
Utilisé pour clarifier la base de votre définition
Các ví dụ này là những ví dụ minh họa tiêu biểu cho...
Dessa förklaringar kompletterar varandra och bidrar till att belysa fenomenet ...
Utilisé après avoir donné deux exemples similaires, que l'on peut utiliser ensemble pour définir un mot
Cùng với..., các chuyên gia khác cho rằng...
Efter ... har forskare hävdat att ...
Utilisé quand il y a un expert qui fait référence dans votre domaine, mais que d'autres ont contribué à sa définition

Ouverture - Hypothèse

Từ đó, câu hỏi được đặt ra là: làm thế nào... có thể ảnh hưởng...?
Den centrala frågan blir då: Hur kan ... påverka ...?
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Với những bằng chứng về... , ta có thể xem xét các nhân tố ảnh hưởng tới...
Med beviset för ... i åtanke är en undersökning av de faktorer som inverkar ... berättigad.
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Hơn một thập kỉ trước, ... và ... đã bắt đầu tranh luận về vấn đề: liệu...
För över ett decennium sedan startade ... och ... en debatt kring följande fråga: ifall ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Bài viết này nghiên cứu... bằng cách đưa ra và kiểm chứng một loạt các giả thuyết về cách... tác động lên...
Denna forskning behandlar ... genom att utveckla och testa ett antal hypoteser, vilka indikerar hur ... påverkar ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Vì vậy, dựa trên những luận điểm của... , ta có thể giả định rằng...
Således, enligt vad som framgått av ...s resonemang, ställer vi upp följande hypotes att ...
Utilisé pour présenter l'hypothèse principale
Một số luận điểm đã được... đưa ra, nhưng chưa từng được kiểm chứng.
Några av dessa argument har formaliserats av ..., men inget av dem har testats.
Utilisé pour présenter l'hypothèse et montrer que votre travail est unique
Những nghiên cứu này đã chỉ ra nhiều nhân tố khác nhau liên quan tới...
Resultaten från dessa studier tyder på en mängd olika faktorer relaterade till ...
Utilisé pour présenter les facteurs pertinents à votre étude et votre hypothèse
... đã chỉ ra sự tương quan giữa... và...
... fann ett betydande samband mellan ... och ...
Utilisé pour indiquer le travail de quelqu'un d'autre, qui est pertinent pour votre étude