Danois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
Det kan ses ud fra... at...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Figurerne afslører at...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
... var absolut korreleret med...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Som forudset,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
Statistikkerne viser at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
I følge statistikkerne...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Statistisk set...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats