Finnois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
... on nähtävissä, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Aineisto viittaa siihen, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Luvut osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Kuten ennustettu, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
Tilastot näyttävät, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
Tilastojen mukaan...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Tilastollisesti puhuen...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats