Hongrois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
Látható a ...-ből/ból, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Amint látható ....
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Az adatok alapján ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Az ábrák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Az ábrákon látható, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Számos figyelemre méltó eredmény szerint ....
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
A jelen tanulmány eredményei alátámasztják, hogy ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
A .... száma nőtt/csökkent/ugyanannyi maradt
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
A statisztikák szerint a .... száma ... és .... között megkétszereződött/megfeleződött.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
A számok állandó növekedést/csökkenést mutatnak ... és ... között.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
A .... száma nőtt/csökkent ....-hoz/höz képest.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Egyértelműen látszik, hogy ... és ... között a .... száma nőtt/csökkent/ugyanaz maradt.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
... pozitívan viszonyul a ... -hoz/hez/höz
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Ahogy várható volt ....
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Ez az eredmény konzisztens X állításával, miszerint ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Ez az eredmény megerősíti X kijelentését, miszerint ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X tanulmányaihoz hasonlóan, .... pozitívan viszonyul a ......
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
A statisztikák azt mutatják, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
A statisztikák szerint ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Ha ránézünk a statisztikákra látható, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Statisztikai szempontból ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
A statisztikai adatok figyelembevételével feltételezhetjük, hogy ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
A tanulmány vonatkozásai sokszínűek. Először, .... kritikus, mert ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
A jelenlegi tanulmánynak vannak praktikus vonatkozásai is. Először, ... ösztönösen vonzó és könnyen érthető a stratégák számára.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats