Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats