Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats