Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats