Turc | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

It can be seen from… that…
...'den görülebileceği üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
As can be seen from…, …
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
The data would seem to suggest that…
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Utilisé pour décrire des données brutes
The figures reveal that…
Sayılar gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes
From the figures it is apparent that…
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Several noteworthy results were…
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
The results of the present study demonstrate that…
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

The number of… has increased/decreased/stayed the same.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
The number of… has risen/fallen in correlation to…
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...was positively correlated with…
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
As predicted, …
Tahmin edildiği üzere ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
This finding is consistent with X's contention that…
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
This finding reinforces X's assertion that…
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

The statistics show that…
İstatistikler gösteriyor ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
According to the statistics…
İstatistiklere göre ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
When one looks at the statistics, one can see that…
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistically speaking…
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats