Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

从...可以看出...
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
从...可以看出...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
这些数据可以表明...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
数据表明...
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
从这些数据可以看出...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
几个值得注意的结果是...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
目前研究结果表明...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...的数字上升/下降/保持不变。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
与...有关的数据...上升/下降了
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...和...呈正相关
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
正如所预测的,...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
这一发现和X的论点是一致的,即...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
此发现进一步确认X的主张,即...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
与X的发现一致,...和...呈正相关
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

统计数据显示...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
根据数据统计,...
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
通过数据统计,可以看出...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据数据统计,...
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据统计数据,我们可以推测...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats