Thaïlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

从...可以看出...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
从...可以看出...
จากที่เคยเห็นจาก...
Utilisé pour décrire des données brutes
这些数据可以表明...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
数据表明...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Utilisé pour décrire des données brutes
从这些数据可以看出...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes
几个值得注意的结果是...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
目前研究结果表明...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...的数字上升/下降/保持不变。
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
与...有关的数据...上升/下降了
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...和...呈正相关
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
正如所预测的,...
อย่างที่ทำนายไว้...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
这一发现和X的论点是一致的,即...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
此发现进一步确认X的主张,即...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
与X的发现一致,...和...呈正相关
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

统计数据显示...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
根据数据统计,...
ตามสถิติ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
通过数据统计,可以看出...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据数据统计,...
พูดอย่างสถิติ
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
据统计数据,我们可以推测...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats