Polonais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
...에서 보다시피, ...
Jak można zauważyć na... , ...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Dane te zdają się sugerować, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Dane wykazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Z danych wynika, że...
Utilisé pour décrire des données brutes
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Kilka godnych uwagi wyników...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
...był dodatnio skorelowany z...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
예상 했던 데로, ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

통계자료에 따르면...
Statystyki pokazują, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계에 의하면,
Według statystyk...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계적으로 말하면,
Statystycznie rzecz biorąc...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats