Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

...에서 ....를 볼 수 있습니다.
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
...에서 보다시피, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 자료는 ...을 제시하고 있습니다.
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 숫자들은 ... 을 보여주고 있습니다.
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
이 숫자들을 통해, ....가 명백함을 볼 수 있습니다.
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
몇몇 눈에 띄는 결과는 ... 입니다.
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
오늘날의 연구 결과는 ... 을 설명해주고 있습니다.
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

... 의 치수는 증가하였습니다. /감소하였습니다. /변동이 없습니다.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
통계자료에 따르면, ...와 ... 사이의 숫자는 두배가 되었습니다./ 반으로 줄었습니다.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
숫자들을 보시면, ....에서 ... 로 꾸준히 증가/감소 하고 있음을 알 수 있습니다.
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
...의 숫자들은 ...에 따라 증가/감소 하였습니다.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
...에서 ... 년 사이, ...의 숫자들이 증가하였음을/감소하였음을/ 지속적으로 유지된것을 볼 수 있습니다.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...와 ...는 서로 정비례 관계를 갖고 있습니다.
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
예상 했던 데로, ...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
연구 결과는 X의 주장과 ... 점에서 일치합니다.
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
이 결과는 ... 한 X의 주장을 한층 더 강화시켜 줍니다.
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
X의 결과와 일치하는 이 결과는 ...와 ...가 상호 정비례 관계에 있음을 다시 한번 확인시켜 줍니다.
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

통계자료에 따르면...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계에 의하면,
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계자료를 보게 되면, .... 을 볼 수 있습니다.
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계적으로 말하면,
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
통계자료를 고려해 볼 때, 우리는 ... 을 추측할 수 있습니다.
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
이 연구가 의미하는 바는 명확합니다. 첫째로, ....은 비판적이라는 것입니다. 왜냐하면,
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
현재 이 연구는 현실성 또한 갖고 있습니다. 우선, ....은 전략가들의 관심을 집중시키며, 쉽게 이해되고 있습니다.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats