Italien | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Det kan ses ud fra... at...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Utilisé pour décrire des données brutes
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Come si può osservare da...., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Det ser ud til at dataene foreslår at...
I dati sembrano suggerire che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Figurerne afslører at...
I grafici rivelano che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Dal grafico si rende evidente che...
Utilisé pour décrire des données brutes
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Alcuni dati degni di nota sono...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... var absolut korreleret med...
... è direttamente proporzionale a...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Som forudset,...
Come già annunciato...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Statistikkerne viser at...
La statistica mostra che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
I følge statistikkerne...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisk set...
Parlando in termini statistici...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats