Anglais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
It can be seen from… that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
As can be seen from…, …
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
The data would seem to suggest that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
The figures reveal that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
From the figures it is apparent that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Several noteworthy results were…
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
The results of the present study demonstrate that…
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...was positively correlated with…
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
As predicted, …
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
This finding is consistent with X's contention that…
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
This finding reinforces X's assertion that…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
The statistics show that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
According to the statistics…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
When one looks at the statistics, one can see that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Statistically speaking…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats