Chinois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
这些数据可以表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
数据表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
从这些数据可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
几个值得注意的结果是...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
目前研究结果表明...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
...的数字上升/下降/保持不变。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
与...有关的数据...上升/下降了
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...和...呈正相关
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
正如所预测的,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
此发现进一步确认X的主张,即...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
统计数据显示...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
根据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
通过数据统计,可以看出...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
据统计数据,我们可以推测...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats