Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats