Tchèque | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

... on nähtävissä, että...
To může být vidět z..., že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Jak je možno vidět z..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Aineisto viittaa siihen, että...
Zdá se, že údaje naznačují...
Utilisé pour décrire des données brutes
Luvut osoittavat, että...
Čísla ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Lukujen perusteella on selvää, että...
Z údajů je zřejmé, že...
Utilisé pour décrire des données brutes
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Výsledky této studie ukazují, že...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
...pozitivně koreloval(a) s...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Kuten ennustettu, ...
Jak se dalo předpokládat,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Tilastot näyttävät, että...
Dané statistiky ukazují, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastojen mukaan...
Podle daných statistických údajů...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tilastollisesti puhuen...
Statisticky řečeno...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats