Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

On peut voir avec... que...
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Comme il peut être vu avec..., ...
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Les informations semblent suggérer que...
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Les chiffres révèlent que...
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Au regard des chiffres, il est clair que...
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Plusieurs résultats notables furent...
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Les résultats de la présente étude démontrent que...
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Le nombre de... a augmenté/diminué/est resté stable.
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Les statistiques montrent que le nombre de... entre... et...ont doublé/diminué de moitié.
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Les chiffres montrent une augmentation/diminution constante de... à...
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Le nombre de... est en hausse/baisse en corrélation avec...
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Entre... et..., on peut voir que le nombre de... a augmenté/diminué/ est resté le même.
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Une corrélation fut établie entre...et...
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Comme prévu, ...
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Cette découverte est en accord avec celle de X qui dit que...
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Cette découverte renforce l'affirmation de X sur...
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
En cohérence avec les conclusions de X, ...est en lien direct avec...
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Les statistiques montrent que...
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Selon les statistiques...
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Au regard des statistiques, on peut observer que...
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistiquement parlant...
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
En prenant en considération les données statistiques, on peut prévoir que...
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Les implications de ce travail de recherche sont multiples. Premièrement, ...est crucial parce que...
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
L'étude actuelle montre également des implications stratégiques. Premièrement, ...est très intéressant et facile à comprendre par les stratèges.
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats