Néerlandais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Από το... μπορεί να διαπιστωθεί ότι...
Uit ... blijkt dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Όπως μπορείτε να δείτε στο...
Zoals ... aantoont, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Βάση των δεδομένων είναι προφανές ότι...
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι...
De cijfers onthullen dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Με βάση τα στοιχεία, είναι προφανές ότι...
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Ανάμεσα σε πολλά αξιοσημείωτα αποτελέσματα περιλαμβάνονται...
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης δείχνουν ότι...
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Ο αριθμός των ... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Οι στατιστικές δείχνουν ότι ο αριθμός των... μεταξύ... κα... διπλασιάστηκε / κόπηκε κατά το ήμισυ.
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Τα στοιχεία δείχνουν μια σταθερή αύξηση / μείωση από... έως...
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Ο αριθμός των... έχει αυξηθεί / μειωθεί σε σχέση με...
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Είναι σαφές ότι ο αριθμός των... μεταξύ... και... έχει αυξηθεί / μειωθεί / παραμείνει σταθερός.
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
Παρατηρήθηκε θετική σχέση μεταξύ... και...
... verhoudt zich positief tot ...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Όπως είχε προβλεφθεί, ...
Zoals voorspeld, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Το εύρημα είναι συμβατό με τον ισχυρισμό του Χ ότι...
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Το εύρημα αυτό ενισχύει τον ισχυρισμό του/της Χ, ότι...
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Σε συμφωνία με τα ευρήματα του/της Χ,... σχετίζεται θετικά με...
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

Τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι...
De statistieken tonen aan dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία,...
Volgens de statistieken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Μια ματιά στα στατιστικά αποτελέσματα δείχνει ότι...
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Στατιστικά μιλώντας...
Statistisch gezien ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Λαμβάνοντας υπόψη τα στατιστικά αποτελέσματα, μπορούμε να υποθέσουμε ότι...
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Οι επιπτώσεις αυτής της έρευνας είναι πολλαπλές. Πρώτον,... είναι κρίσιμη, διότι...
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
Η παρούσα μελέτη έχει επίσης πρακτικές επιπτώσεις. Πρώτον,... είναι διαισθητικά ελκυστική και εύκολα κατανοητή από στρατηγικούς αναλυτές
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats