Suédois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Det framgår av ... att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・に見られるように、・・・・
Enligt vad som framgår av ..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータはおそらく・・・・を示している。
Uppgifterna verkar antyda att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Siffrorna avslöjar att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Utilisé pour décrire des données brutes
・・・・という注目すべき結果になった。
Några anmärkningsvärda resultat är ...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Resultaten från denna studie visar på att ...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
・・・・は確かに・・・・と関係している。
... var positivt korrelerade med ....
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
予想通り、・・・・
Som förutspått, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

・・・・ということをこの統計は示している。
Statistiken visar att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計によると、・・・・
Enligt statistiken ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計的に見て、・・・・
Rent statistiskt sett ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats