Allemand | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Wie ... zeigt, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Die Zahlen legen offen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
... korreliert positiv mit... .
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Wie prognostiziert, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Rein statistisch gesehen,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats