Anglais | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
It can be seen from… that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
As can be seen from…, …
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
The data would seem to suggest that…
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
The figures reveal that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
From the figures it is apparent that…
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Several noteworthy results were…
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
The results of the present study demonstrate that…
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
The number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
The statistics show that the number of… between… and… has doubled/halved.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
The numbers show a steady increase/decrease from… to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
The number of… has risen/fallen in correlation to…
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Between… and… one can clearly see that the number of… has increased/decreased/stayed the same.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...was positively correlated with…
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
As predicted, …
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
This finding is consistent with X's contention that…
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
This finding reinforces X's assertion that…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Consistent with X's findings, ...is positively related to…
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
The statistics show that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
According to the statistics…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
When one looks at the statistics, one can see that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Statistically speaking…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Taking into account the statistical data, we can surmise that…
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
The implications of this research are manifold. First, … is critical because…
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
The current study has practical implications as well. First, ...is intuitively appealing and is easily understood by strategists.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats