Chinois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
从...可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
这些数据可以表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
数据表明...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
从这些数据可以看出...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
几个值得注意的结果是...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
目前研究结果表明...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...的数字上升/下降/保持不变。
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
统计表明,从...至...,...的量翻倍了/减半了。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
数据显示从...到…有一个稳定的上升/下降
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
与...有关的数据...上升/下降了
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
从...至...,...的量明显上升/下降/保持不变。
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...和...呈正相关
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
正如所预测的,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
这一发现和X的论点是一致的,即...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
此发现进一步确认X的主张,即...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
与X的发现一致,...和...呈正相关
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
统计数据显示...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
根据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
通过数据统计,可以看出...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
据数据统计,...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
据统计数据,我们可以推测...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
此项研究的意义是多方面的。首先,...至关重要,因为...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
目前的研究也有实际影响。首先, ...具有相关直观的吸引力,很容易被战略家理解。
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats