Danois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
Det kan ses ud fra... at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Figurerne afslører at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
... var absolut korreleret med...
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Som forudset,...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Statistikkerne viser at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
I følge statistikkerne...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Statistisk set...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats