Finnois | Phrases - Académique | Statistiques

Statistiques - Données Empiriques

Uit ... blijkt dat ...
... on nähtävissä, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Zoals ... aantoont, ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Aineisto viittaa siihen, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
De cijfers onthullen dat ...
Luvut osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Utilisé pour décrire des données brutes
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Utilisé pour décrire des données brutes de grande importance
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Utilisé pour décrire des données brutes

Statistiques - Présentation

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Utilisé pour décrire les données et tendances en détail
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Utilisé pour analyser l'évolution temporelle de certains chiffres
... verhoudt zich positief tot ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Utilisé pour analyser la relation entre deux séries de données
Zoals voorspeld, ...
Kuten ennustettu, ...
Utilisé pour décrire des données et confirmer vos prévisions originales
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Utilisé pour comparer vos résultats avec ceux de quelqu'un d'autre
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Utilisé pour montrer que vos résultats sont cohérents avec ceux de quelqu'un d'autre

Statistiques - Conclure

De statistieken tonen aan dat ...
Tilastot näyttävät, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Volgens de statistieken ...
Tilastojen mukaan...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Statistisch gezien ...
Tilastollisesti puhuen...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Utilisé pour développer vos idées et expliquer la signification des statistiques dans un sens plus général
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Utilisé pour développer vos idées et apporter plusieurs conclusions à vos résultats